Taisyklės

Taisyklės yra sutartis tarp Naudotojo (pateiktos informacijos, komentaro autoriaus) ir www.teisezinoti.lt valdytojo dėl naudojimosi portalu. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Jums reikšmingus veiksmus portale. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.23 straipsnis, reglamentuojantis teisę į privatų gyvenimą. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nukentėjusiojo veiksmai internete paskelbiant asmens, kaip „sukčiaus, duomenis, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo, gali būti vertinami kaip asmens garbės ir orumo pažeminimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsnis), ar kaip šmeižimas, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnis).”.

Tad, skelbiant informaciją apie sukčių, siūloma vengti faktų apie jo asmeninį gyvenimą pateikimo, šmeižto. Tiesiog turėtumėte papasakoti visą situaciją taip, kaip viskas vyko iš tiesų.

Jums naudojantis portalu, www.teisezinoti.lt valdytojas laikys, kad Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigojate jų laikytis. Jeigu nesutinkate su Taisyklėmis, nesinaudokite www.teisezinoti.lt puslapiu.

Patalpindamas informaciją Naudotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pateikdamas duomenis Naudotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

________________________________________________________________________

Naudodamasis www.teisezinoti.lt portalu ar paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis, Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia www.teisezinoti.lt valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:

 1. Teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą informaciją ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
 2. Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
 3. Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija;

________________________________________________________________________

Atsakomybė, apribojimai ir taisyklės

 1. Tinklalapio www.teisezinoti.lt paskirtis – suteikti visiems gyventojams galimybę viešai paskelbti informaciją, komentarus ar atsiliepimus apie įmonių, elektroninių parduotuvių ar privačių asmenų sukčiavimo veiklą. Tai – vieša erdvė pateikti informaciją bei komentarus apie sukčiavimo atvejus.
 2. Publikacijos tinklalapyje www.teisezinoti.lt – tai trečiųjų asmenų valia atsiradęs turinys ir priklauso ne nuo tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojų valios.
 3. Bet koks turinys, esantis tinklalapyje www.teisezinoti.lt, atspindi išimtinai tik publikacijos autoriaus nuomonę, jo požiūrį, įsitikinimus ir pan.                      Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai neužtikrina publikuojamo turinio išsamumo, teisingumo ar naudingumo.
 4. Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų publikacijas bei komentarus, jei neturi faktinių duomenų apie neteisėtą publikacijų autorių veiklą ir (arba) apie tai, kad publikacijos autoriaus pateikta publikacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu ir kai reikalaujama atlyginti žalą, nežino apie aplinkybes ir faktus, rodančius neteisėtą publikacijos autoriaus veiklą arba tai, kad publikacijos autorius teikia neteisėtu būdu įgytą, pakeistą, sukurtą ar naudojamą publikacijos (komentarų) turinį.

Naudotojas pateikdamas informaciją, rašydamas komentarą, atsiliepimą, taip pat sutikdamas su Taisyklėmis sutinka pilnai kompensuoti visus materialius ir nematerialius nuostolius (išlaidas), atsiradusius dėl skelbiamos informacijos, komentaro, viešo publikavimo tinklalapyje www.teisezinoti.lt portalo valdytojui (teismų, advokato, žyminių mokesčių, baudų ir panašias išlaidas).

 1. Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai neatsako už trečiųjų asmenų publikacijas ar komentarus net sužinoję arba gavę žinių iš oficialių šaltinių apie neteisėtą publikacijos autoriaus veiklą arba apie tai, kad publikacijos autoriaus pateikta informacija yra įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, bet gali per protingą laikotarpį imtis veiksmų, kad panaikintų tokią publikaciją ar komentarą tinklalapyje www.teisezinoti.lt
 2. Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti juridiniai ar fiziniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip tinklalapyje www.teisezinoti.lt atsiradusio trečiųjų asmenų publikacijos ar komentaro(ų) turinio padarinys.
 3. Visa atsakomybė už tinklalapyje www.teisezinoti.lt esančio turinio naudojimą tenka tinklalapio www.teisezinoti.lt lankytojui ir Naudotojui.
 4. Tinklalapyje www.teisezinoti.lt publikuojamo turinio skaitymas yra pačio skaitytojo (tinklalapio lankytojo) valios išraiška. Skaitytojas atsako už bet kokią žalą, padarytą jo sveikatai, kompiuterinei, mobiliajai technikai ir programinei įrangai. Skaitytojas sutinka pats apmokėti visas išlaidas, susijusias su atsiradusios žalos likvidavimu, ir nereikšti jokių pretenzijų tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojams.
 5. Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai neatsako už jokią moralinę, materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, jei jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi tinklalapio www.teisezinoti.lt atsiradusiu trečiųjų asmenų parašytu turiniu.
 6. Skaitant tinklalapyje www.teisezinoti.lt esantį turinį, Jūs galite būti perkeltas į kitų įmonių ar fizinių asmenų interneto tinklalapius. Tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai neatsako už tuose interneto tinklalapiuose pateiktą informaciją, nes tinklalapio www.teisezinoti.lt valdytojai netvarko tuose puslapiuose pateiktos informacijos bei turinio.
 7. Skelbiamos informacijos populiarumą bei buvimą svetainėje: teisezinoti.lt lemia lankytojų bei skaitytojų peržiūros dešinėje pusėje esančioje eilutėje.
 8. Jums draudžiama skelbti bei skaityti publikacijas bei komentarus tinklalapyje arba jame esantį turinį, jei Jūs nesutinkate su bent vienu iš aukščiau ir žemiau paminėtų punktų.
 9. Be www.teisezinoti.lt tinklalapio valdytojo raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip platinti, naudoti bet kokiais tikslais tinklalapyje www.teisezinoti.lt esantį turinį.

________________________________________________________________________

Reagavimo į skundus tvarka svetainėje www.teisezinoti.lt

 • Kiekviena įmonė, organizacija arba asmuo turi teisę reaguoti į skundą ar komentarą apie ją pačią / jį patį, atsiradusį svetainėje www.teisezinoti.lt
 • Reaguoti į pateiktą informaciją ar komentarą komentavimo forma gali suinteresuotieji asmenys patys, patalpinant komentarą po esančia informacija.
 • Reagavimas į pateiktą informaciją bus patalpintas tuo pačiu internetiniu adresu, kur yra pateikta informacija, po informacija arba ypatingais atvejais informacija bus panaikinta.
 • Papildoma informacija teikiama el. paštu info@teisezinoti.lt

________________________________________________________________________

Papildoma informacija

 1. Tinklalapis www.teisezinoti.lt yra vieša erdvė svetainės lankytojams skelbti informaciją apie nepatikimą verslą, asmenis bei rašyti įvairaus pobūdžio nusiskundimus, perspėjimus, nuomones bei komentarus apie fizinius (be asmeninių duomenų) bei juridinius asmenis.
 2. Publikuodamas informaciją ar komentarą Naudotojas patvirtina, jog informacijos ar komentaro turinys atitinka tikrovę ir esant būtinybei asmuo galės pagrįsti savo teiginius.
 3. Patalpinęs informaciją ar komentarą Naudotojas negali pats ištrinti ar redaguoti informacijos ir (ar) komentaro. Tai gali padaryti tik portalo www.teisezinoti.lt administratorius, jeigu yra pagrįstų faktų, kad informaciją (komentarą) patalpino tas pats asmuo, kuris kreipėsi su prašymu panaikinti ar redaguoti informaciją.
 4. www.teisezinoti.lt administracija neatsako už informacijos ar (ir) komentarų turinį.
 5. www.teisezinoti.lt administracija informaciją apie pateiktus duomenis ar komentarų autorių IP adresus teikia TIK teisėsaugos įstaigoms ar kontroliuojančioms institucijoms, gavus iš šių įstaigų prašymą raštu.
 6. Asmuo ar įmonė gali parašyti argumentuotą pateiktos informacijos ir (ar) komentaro paneigimą, kuris bus matomas prie konkretaus skundo. Paneigimus siųskite čia.
 7. Naudotojas sutinka, kad jo duomenys gali būti naudojami netiesioginiais tikslais – poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros, paslaugų kokybės gerinimo, svetainės naudingumo kėlimo ir kitais teisėtais tikslais.
 8. Šios taisyklės gali būti pakeistos bet kada, be jokio perspėjimo.
 9. www.teisezinoti.lt pasilieka teisę fiksuoti informacijos teikėjų ar komentarų davėjų IP adresus.
 10. www.teisezinoti.lt turi teisę blokuoti priėjimą prie šios svetainės vartotojams, nusižengusiems šioms taisyklėms.
 11. www.teisezinoti.lt atsiriboja nuo bet kokios informacijos ar komentarų moderavimo (taisymo) apribojimų.

Dėkojame Jums, kad padedate kovoti su sukčiavimu!